Alfaro, Sammy, Grand Canyon University, United States